Legenda

Legend content

radio

Więcej
bbb
aaaa

Powiadomienia @mail

* Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania powiadomień o prognozie jakości powietrza. Podając adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na otrzymanie powiadomień o prognozie jakości powietrza w formie elektronicznej drogą mailową na podany adres. Dane osobowe jakim jest adres mailowy zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi powiadomień, mogącej zawierać treści promocyjne naszych usług. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole. Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych, napisz na: prognoza_gliwice@atmoterm.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w polityce prywatności serwisu prognoza.gliwice.eu.

Proszę wprowadzić poprawny adres @mail Close
Proszę zaznaczyć akceptację warunków usługi Close
Adres został dodany. Proszę sprawdzić pocztę i kliknąć link potwierdzający Close

O prognozie jakości powietrza

Pobierz aplikację na telefon

Regulamin Serwisu Regulamin e-usługi

Prognoza zanieczyszczenia powietrza dla obszaru Gliwic jest realizowana na zlecenie Urzędu Miasta Gliwice przez ATMOTERM S.A. i jest finansowana ze środków budżetowych Miasta Gliwice.

Wyniki prognozy jakości powietrza opracowywane są z wykorzystaniem modelowania matematycznego z użyciem:

Prognoza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza oprócz prognozy meteorologii bazuje także na prognozie ładunku emisji. Wielkość emisji zanieczyszczenia wprowadzana do modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń jest określana na podstawie pory roku, dnia tygodnia, pory dnia i panujących warunków meteorologicznych. Wielkości emisji dla miasta określono na podstawie:

Prognoza zanieczyszczenia dla miasta Gliwice obliczana jest codziennie na kolejne 3 doby na siatce o rozdzielczości 0,5 km. Uwzględniany jest również napływ spoza terenu miasta. Na podstawie stężeń jednogodzinnych obliczane są dla każdej doby pola wartości średnich 24-godzinnych dla substancji:

Niekorzystny wpływ wybranych zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia mieszkańców

Pył zawieszony PM10 i PM2,5 (drobny)

Pył zawieszony jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy utrzymujących się w powietrzu. Cząsteczki te zawierają różne składniki jak np.: siarkę, związki organiczne (np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 µm, natomiast pył drobny PM2,5 cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 µm.

Pył drobny o średnicy poniżej 2.5µm jest najbardziej niebezpieczny, ponieważ dociera on do pęcherzyków płucnych, a nawet do naczyń krwionośnych, a stamtąd do krwiobiegu, stąd jest równo szkodliwy dla układu oddechowego jak i układu krążenia. Większe ziarna pyłu mogą powodować stany zapalne spojówek oraz błony śluzowej nosa i gardła. Osoby cierpiące na choroby serca i płuc, osoby starsze i dzieci uważa się za bardziej podatne na szkodliwe działanie pyłu zawieszonego. Zagrożone są także osoby aktywne fizycznie. Wysiłek fizyczny powoduje, że oddychamy szybciej i głębiej wdychając jednocześnie więcej szkodliwych cząstek. Przeprowadzone badania dowodzą, iż wysoki poziom pyłu zawieszonego jest związany ze zwiększeniem ilości hospitalizacji, a nawet przedwczesnych zgonów z powodu chorób płuc i chorób sercowo-naczyniowych, zwłaszcza osób starszych. Długotrwałe narażenie na wysokie stężenia pyłu zawieszonego sprzyja wystąpieniu przewlekłej zaporowej choroby płuc, a także zmniejszeniu sprawności i wydolności płuc. Krótkoterminowe narażenie na wysokie stężenie może nasilać objawy choroby płuc, różnych chorób o podłożu alergicznym (astma, egzema, katar sienny, zapalenie spojówek) i chorób serca (zwiększona krzepliwość krwi, zaburzenia rytmu), a także zwiększać podatność na infekcje dróg oddechowych.

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

Poziom dopuszczalny dla pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m3 (roczny).

Normy stężeń pyłu zawieszonego zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)4:

Tlenki azotu

Głównymi źródłami tlenków azotu (NOx) są: ruch samochodowy oraz spalanie paliw kopalnych m.in. w elektrowniach. Dwutlenek azotu NO2 uszkadza komórki układu immunologicznego w płucach i powoduje zwiększenie podatności na infekcje układu oddechowego. Może powodować wzrost wrażliwości astmatyków na alergeny. Długotrwałe narażenie na wpływ wysokich zawartości NO2 w powietrzu zwiększa ryzyko chorób układu oddechowego.

Dwutlenek siarki

Dwutlenek siarki SO2 jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych gazów zanieczyszczających powietrze atmosferyczne, emitowanym przez ciepłownie i inne zakłady przemysłowe, które jako źródła energii używają paliw kopalnych zawierających siarkę. Wysokie stężenia SO2 wpływają niekorzystnie na układ oddechowy, uszkadzając nabłonek dróg oddechowych (nos, gardło, płuca) oraz powodując ich zwężenie.

Tlenek węgla

Źródłem tlenku węgla CO w powietrzu atmosferycznym dużych miejskich aglomeracji są procesy prowadzone w zakładach przemysłowych, spalanie paliw w sektorze komunalnym, a także spaliny samochodowe. Długotrwała ekspozycja na działanie tlenki węgla CO wywołuje zmiany w układzie naczyniowo-sercowym. CO przedostając się do krwi łączy się z hemoglobiną i powstaje hemoglobina tlenkowęglowa (HbCO) co uniemożliwia spełnianie podstawowej funkcji hemoglobiny - przenoszenia tlenu. Przy narażeniu na wysokie stężenia tlenku węgla, mogą one wywoływać napady dławicy sercowej. Jak wykazały badania, w wielu miastach, w których stężenia CO były bardzo wysokie, zaobserwowano wzrost liczby zgonów spowodowanych zawałem mięśnia sercowego. Wykazano również korelację pomiędzy wzrostem ekspozycji na CO, a zaburzeniami rytmu serca.

Indeks jakości powietrza

Indeks jakości powietrza daje kompleksową informację o poziomie zanieczyszczenia powietrza. Wyliczany jest jednocześnie dla kilku substancji i przyjmuje wartość najbardziej niekorzystną, spośród wyliczonych. Indeks jakości powietrza dla miasta Gliwice bazuje na Polskim Indeksie Jakości powietrza stosowanym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current). Indeks stosowany przez GIOŚ bazuje na wynikach 1-godzinnych niezweryfikowanych pomiarów stężeń zanieczyszczeń z automatycznych stacji funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). W celu uniknięcia wieloznaczności informacji, w systemie prognoz jakości powietrza dla miasta Gliwice przyjęto indeksowanie wskaźnika jakości powietrza, będącego elementem krótkoterminowej prognozy zanieczyszczeń powietrza, wzorując się na założeniach PIJP, jednak dostosowanego do zakresów stosowanych w ramach prognozy jakości powietrza przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach - http://spjp.katowice.wios.gov.pl/wskaznik.html.

Wartości i przedziały stężeń zanieczyszczeń indeksu jakości powietrza dla miasta Gliwice

Indeks jakości powietrzaPM10 [µg/m3]PM2,5 [µg/m3]SO2 [µg/m3]NO2 [µg/m3]CO [mg/m3]
Bardzo dobry0-200-120-500-400-2
Dobry21-5013-3651-12541-1003-6
Umiarkowany51-10037-60126-200101-1507-10
Dostateczny101-15061-84201-350151-20011-14
Zły151-20085-120351-500201-40015-20
Bardzo zły>200>120>500>400>20

KategoriaInformacje Zdrowotne
Bardzo dobryJakość powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, warunki bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.
DobryJakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak lub niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia. Można przebywać na wolnym powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń.
UmiarkowanyJakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci). Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.
DostatecznyJakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne. Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.
ZłyJakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu - szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.
Bardzo złyJakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym.